bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Robert Karaszewski – Przewodniczący
  • Jacek Szok – Członek
  • Dorota Wesołowska – Członek

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
  • coroczne badanie sprawozdania Zarządu przedsiębiorstwa Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat
  • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki oraz przeprowadzonych kontroli
  • składanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki
  • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowegoOpublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 30.06.2022
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 15 873