bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
Miejski Zespól Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku z siedzibą pod adresem: 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000002882, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000180178, posiadający NIP 8882784946, REGON 911340328.
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. we Włocławku jest:
- Pan Jarosław Suliński posiadający e-mail: iod@mzoz.pl.
3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu:
- prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:
- w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- w zakresie jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
- w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:
- Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
6. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (UE).
7. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Pani/a dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
- dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
- dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
- skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
- dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku zżycia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
9. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
10. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE ICH NIEPODANIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO NIEMOŻNOŚCIĄ WYKONANIA USŁUGI MEDYCZNEJ.

Załączone pliki:

Klauzula_informacyjna.pdf


Karta zgłoszenia
(załącznik do karty informacyjnej)

1. Imię i nazwisko (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)
............................................................................................
2. Stanowisko lub funkcja (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)
............................................................................................
3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach
............................................................................................
............................................................................................
4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie
............................................................................................
............................................................................................
6. Wskazanie ewentualnych świadków
............................................................................................
............................................................................................
7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


……………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

Załączone pliki:

Karta_zgloszenia.pdfOpublikował: Łukasz Marchlewski
Publikacja dnia: 13.12.2021
Podpisał: Łukasz Marchlewski
Dokument z dnia: 13.12.2021
Dokument oglądany razy: 632