bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Miejskim Zespole Opieki zdrowotnej Spółka z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
- Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
- Rejestry księgowe wymagane przepisami ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych;
- Rejestr kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;
- Rejestry, ewidencje kadrowe;
- Rejestr odbioru dokumentów medycznych;
- Rejestr przyjęć na transport sanitarny;
- Rejestr zwrotu skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową.

W Spółce prowadzone jest archiwum. Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w rejestrach archiwum udostępniane są na wniosek:
- osoby której dotyczą;
- organu upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów.

Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z póź. zm.), ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity - Dz. U. 2012 r., poz. 159 z póź. zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2009 r., nr 52, poz. 417 z póź. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 z póź. zm.)Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 11.08.2015
Podpisał: Dorota Wesołowska
Dokument z dnia: 10.08.2015
Dokument oglądany razy: 6 423