bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzeniem Wspólników jest Prezydent Miasta Włocławek.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 • powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej
 • decydowanie i przystąpienie do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
 • zatwierdzenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
 • emisja obligacji
 • podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego
 • określanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych
 • podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości
 • podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 • zmiana umowy Spółki
 • połaczenie lub rozwiązanie Spółki
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.Opublikował: Radosław Baranowski
Publikacja dnia: 19.02.2012
Podpisał: Radosław Baranowski
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 10 989